O zavodu

Mestna občina Celje je s svojim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje ustanovila zavod, ki kot samostojna pravna oseba za opravljanje nalog in dejavnosti s področij finančno-računovodskih in svetovalnih storitev opravlja le te, primarno za potrebe osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Po ustanovitvi JZ Desetka, se je ta razvijal in razen za osnovne šole iz Celja prevzel vse računovodsko-finančne storitve še za vrsto zavodov, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje. Tako se sedaj v zavodu vodi računovodstvo za proračunske uporabnike, ustanovljene s strani Mestne občine Celje, pa tudi druge zavode, ki imajo drugega ustanovitelja. Organizacija dela v tako kompleksnem zavodu je zelo zahteven projekt. Kljub temu, da je večina uporabnikov storitev javnega zavoda Desetka po dejavnosti zelo podobna, ima vsaka pravna oseba med njimi svoje posebnosti in značilnosti in se za vsakega uporabnika storitev zahteva individualna, ter specifična obravnava.

Osnovne dejavnosti zavoda so:

01.

Računovodske, knjigovodske in svetovalne dejavnosti.

02.

Obdelava podatkov.

03.

Druge poslovne dejavnosti.

Organiziranost

Vodstvo zavoda:

Gregor Kolenc, direktor

Svet zavoda sestavljajo:

  • Roman Kramer – predsednik
  • Damjana Sevčnikar – podpredsednica
  • Aleksander Verhovšek – član
  • Blaž Zafošnik – član
  • Mateja Gradič – članica

0
Zaposleni
0
+
Zavodi

Reference

1. I. OŠ Celje

2. II. OŠ Celje

3. III. OŠ Celje

4. IV. OŠ Celje

5. OŠ Frana Kranjca Celje

6. OŠ Lava Celje

7. OŠ Frana Roša Celje

8. OŠ Glazija Celje

9. Glasbena šola Celje

10. OŠ Dobrna

11. Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče

12. JZ Socio – javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

13. Društvo Regionalna varna hiša

14. Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje

15. Visoka zdravstvena šola Celje

16. Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna

17. Visoka šola za proizvodno inženirstvo

18. Območno društvo bolnikov z osteoporozo

19. Center za socialno delo Celje

20. Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga

21. PGE Celje

22. Javno podjetje zelenice

23. OŠ Ljubečna

24. Vrtec Tončke Čečeve Celje

25. Vrtec Anice Černejeve Celje

26. Tehno park Celje

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: JAVNI ZAVOD DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode
Sedež: Krekov trg 3
Pošta: 3000 Celje
Telefon: (03) 428 54 70
Faks: (03) 428 54 84 
Direktor javnega zavoda: Gregor Kolenc, direktor

Odgovorna uradna oseba: Gregor Kolenc, direktor
Datum prve objave kataloga: 12.10.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 08.08.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://ijz.si/katalogi/312-desetka-celje 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značajaUredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a

Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje

Organigram

Organi javnega zavoda: svet javnega zavoda, direktor javnega zavoda

Politika varstva osebnih podatkov

2.b

Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Gregor Kolenc, direktor
Naslov: Krekov trg 3, 3000 Celje
Telefon: (03) 428 54 70

2.c

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

2.d

Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

2.e

Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.g

Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.i

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

2.j

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke

Kratek opis namena zbirke

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke

Dostop do zbirke

2.k

Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda

– dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

– ustna zahteva

– preko telefona

– po elektronski poti

Formalna zahteva:

– zahteva podana ustno na zapisnik

– pisna zahteva po pošti

– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

– Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Kontakt

Javni zavod Desetka Celje Finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode

Skrajšan naziv: Desetka Celje

Matična številka: 5186048000

Številka pror. uporabnika: 64688

ID številka za DDV: SI72918985

Številka podračuna: 01211-6030646875

Naslov

Krekov trg 3, 3000 Celje

Delovni čas

Ponedeljek – Petek: 7.00 – 15.00
Malica: 11.00 – 11.30

Telefon

Telefon: 03 428 54 70

Faks: 03 428 54 84

Email

info@desetka-celje.si